Rekrutacja na stanowisko Dyrektora Fundacji

Rekrutacja na stanowisko Dyrektora Fundacji

Zarząd Fundacji Brat Słońce ogłasza nabór na stanowisko pracy Dyrektor Fundacji

 1. Nazwa i adres jednostki: Fundacja Brat Słońce, ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków, bratslonce.pl
 2. Określenie stanowiska: Dyrektor Fundacji – pełny wymiar czasu pracy.
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 4. Miejsce pracy: praca w siedzibie Fundacji, jak i w terenie (eventy, kontakty z darczyńcami, kontrahentami, współpracownikami).

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. staż pracy minimum 2 lata lub doświadczenie w fundacjach, stowarzyszeniach (staż, wolontariat itp.);
 3. umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office, Corel Draw) i urządzeń biurowych;
 4. znajomość prowadzenia biura, doświadczenie i solidność w prowadzeniu dokumentacji;
 5. wiedza dotycząca funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 6. umiejętność aplikowania o środki finansowe, rozliczania projektów, znajomość procedur projektowych;
 7. umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji;
 8. umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw;
 9. umiejętność sprawnej komunikacji, kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy (zarówno samodzielnej, jak i w zespole);
 10. umiejętność zarządzania i kierowania zespołem pracowników.

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku: zarządzanie, ekonomia, marketing, prawo, administracja, dziennikarstwo lub kierunki społeczne, lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków;
 2. doświadczenie pracy w organizacji pożytku publicznego;
 3. doświadczenie pracy nad realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych;
 4. doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w organizowaniu działań, znajomość rynku mediów itp.;
 5. umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres;
 6. znajomość zagadnień z zakresu Social Media;

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku: Dyrektor Fundacji

 1. tworzenie oraz wprowadzanie w życie strategii rozwoju fundacji, w tym kampanie fundraisingowe, kampania 1% podatku od osób fizycznych,
 2. kierowanie i zarządzanie zespołem pracowników fundacji;
 3. przygotowywanie i opracowywanie wniosków o dotacje;
 4. koordynowanie i rozliczanie projektów, kampanii;
 5. koordynowanie przebiegu zbiórek publicznych;
 6. koordynowanie programów działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej;
 7. monitorowanie rynku funduszy dla organizacji pozarządowych;
 8. monitorowanie zmian w przepisach prawa;
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Pracodawcę;

 Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 4. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

Dokumenty można składać:

 • w formie papierowej, (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektor Fundacji” w siedzibie Fundacji Brat Słońce w Krakowie, ul. Żółkiewskiego 14, pn.- pt. w godz. 8.00 – 16.00 lub przesłać pocztą tradycyjną.
 • w wersji elektronicznej e-mailem na adres: biuro@bratslonce.pl. W tytule wiadomości proszę umieścić zapis „Nabór na stanowisko Dyrektor Fundacji”.

 

Termin złożenia dokumentów: do godz. 10.00, 13 sierpnia 2018 roku.

Decyduje data wpływu dokumentów do biura Fundacji.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 3 września 2018 roku.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje: tel. kom. 605 252 270

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Brat Słońce z siedzibą w Krakowie, ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków;
 2. kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: biuro@bratslonce.pl, telefonicznie: 605 252 270;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji. Po upływie trzech miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze niniejszej rekrutacji dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kraków, 19.07.2018 r.