Rekrutacja na stanowisko fundraisera

Rekrutacja na stanowisko fundraisera

Zarząd Fundacji Brat Słońce ogłasza nabór na stanowisko pracyFundraiser – specjalista ds. pozyskiwania funduszy

 1. Nazwa i adres jednostki: Fundacja Brat Słońce, ul. Żółkiewskiego 14, 31 – 539 Kraków, bratslonce.pl
 2. Określenie stanowiska: Fundraiser – specjalista ds. pozyskiwania funduszy, pełny wymiar czasu pracy.
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 4. Miejsce pracy: praca w terenie, jak i w siedzibie Fundacji (kontakty z darczyńcami, kontrahentami, współpracownikami).

 

Wymagania niezbędne: 

 1. wykształcenie minimum średnie;
 2. staż pracy minimum 2 lata i/lub doświadczenie w fundacjach, stowarzyszeniach (staż, wolontariat itp.);
 3. umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet) i urządzeń biurowych;
 4. umiejętność sprawnej komunikacji (łatwość bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem), kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy (zarówno samodzielnej, jak i w zespole);
 5. zdolności negocjacyjne oraz dar przekonywania;
 6. prawo jazdy kategorii B;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku pracy;
 8. niekaralność za przestępstwa umyślne.

Pożądane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności:

 1. wykształcenie w kierunku: zarządzanie, ekonomia, marketing, administracja, kierunki społeczne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków;
 2. doświadczenie w przygotowywaniu kampanii fundraisingowych;
 3. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy od darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych;
 4. wiedza dotycząca funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 5. odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 6. umiejętność podejmowania szybkich decyzji i samodzielność;
 7. determinacja i konsekwencja w realizacji planowanych działań.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku Fundraiser:

 1. tworzenie i realizowanie strategii fundraisingowych;
 2. pozyskiwanie darczyńców, sponsorów oraz partnerów biznesowych;
 3. budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z darczyńcami i sponsorami;
 4. przygotowywanie planów i indywidualnych propozycji współpracy dopasowanych do potrzeb i specyfiki poszczególnych darczyńców i sponsorów;
 5. organizowanie zbiórek publicznych;
 6. współpraca z wolontariatem;
 7. redagowanie artykułów i informacji związanych z kampanią fundraisingową (m.in. na stronę internetową i portale społecznościowe fundacji);
 8. prowadzenie bieżącej sprawozdawczości i okresowo ewaluacja projektów;
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Pracodawcę;

Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;
 2. list motywacyjny;
 3. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 4. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

Dokumenty można składać:

 • w formie papierowej, (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Fundraiser” w siedzibie Fundacji Brat Słońce w Krakowie, ul. Żółkiewskiego 14, pn.- pt. w godz. 8.00 – 16.00 lub przesłać pocztą tradycyjną.
 • w wersji elektronicznej e-mailem na adres: biuro@bratslonce.pl. W tytule wiadomości proszę umieścić zapis „Nabór na stanowisko Fundraiser”.

 

Termin złożenia dokumentów: do godz. 10.00, 13 sierpnia 2018 roku.

Decyduje data wpływu dokumentów do biura Fundacji.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 3 września 2018 roku.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje: tel. kom. 605 252 270

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Brat Słońce z siedzibą w Krakowie, ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków;
 2. kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: biuro@bratslonce.pl, telefonicznie: 605 252 270;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji. Po upływie trzech miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze niniejszej rekrutacji dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kraków, 19.07.2018