Rekrutacja - Koordynator Akcji i Kampanii

Zarząd Fundacji Brat Słońce ogłasza nabór na stanowisko pracy: Koordynator Akcji i Kampanii. Wymiar czasu pracy: praca na pełny etat. Rodzaj umowy: umowa zlecenie. Miejsce pracy: w siedzibie Fundacji, jak i w terenie (eventy, kontakty z darczyńcami, współpracownikami).

Podstawowe wymagania:
– 2 – letnie doświadczenie w koordynowaniu akcjami i kampaniami społecznymi od strony merytorycznej i finansowej;
– umiejętność pozyskiwania środków finansowych w akcjach i kampaniach społecznych, a także od Darczyńców biznesowych;
– umiejętność koordynacji i realizacji akcji i kampanii społecznych;
– doświadczenie i umiejętności w zakresie wystąpień medialnych;
– komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.

Oczekiwane kwalifikacje:
– doświadczenie w prowadzeniu akcji i kampanii społecznych oraz pozyskiwanie funduszy od Darczyńców indywidualnych i biznesowych;
– wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wyższe kierunkowe.

Do osoby zatrudnionej na stanowisku Koordynator Akcji i Kampanii będzie należało:
– kompleksowa koordynacja i realizacja akcji i kampanii społecznych;
– kreatywne opracowanie nowych planów akcji i kampanii społecznych;
– koordynowanie i rozliczanie środków finansowych pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych;
– stały kontakt z prasą, telewizją i radio w ramach realizacji akcji i kampanii społecznych;
– pozyskiwanie funduszy od Darczyńców indywidualnych i biznesowych;
– sporządzanie materiałów informacyjnych dla social media, prasy i mediów;
– udział w rozwijaniu wolontariatu lokalnego w Fundacji – angażowanie wolontariuszy w akcji Fundacji;
– bieżąca obsługa administracyjno-biurowa akcji i kampanii społecznych;
– wykonywanie sprawozdań z przebiegu i zakończenia akcji i kampanii społecznych oraz monitorowanie zmian w przepisach prawa.

Wymagane dokumenty:
– CV;
– list motywacyjny

Dokumenty można składać:
e-mailem na adres: fundacja@bratslonce.pl z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynator Akcji i Kampanii”.
W liście motywacyjnym prosimy o podanie kontaktu do osoby lub instytucji mogących udzielić referencji kandydatowi/kandydatce.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Brat Słońce z siedzibą w Krakowie, ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków;
2. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: fundacja@bratslonce.pl, telefonicznie: 605 252 270;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż 3 miesiące od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze niniejszej rekrutacji, a dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną zniszczone;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.