Przetwarzanie danych osobowych darczyńców

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które  weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku, Fundacja Brat Słońce pragnie poinformować, że:

1. Administratorem danych osobowych darczyńców (imię, nazwisko, dane kontaktowe) jest Fundacja Brat Słońce z siedzibą przy ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków (dalej: Fundacja);

2. Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: fundacja@bratslonce.pl, telefonicznie: +48 605 252 270;

3. Fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie interesu prawnego Administratora związanego z realizacją celów statutowych Fundacji;

4. Dane darczyńców są wykorzystywane do wysyłania podziękowań za przekazaną darowiznę, życzeń i informacji o aktualnie prowadzonych przez Fundację działaniach. Brak zgody na przetwarzanie danych w związku z ww. celami sprawie, że nie będziemy mogli wysyłać do darczyńców korespondencji. Wówczas dane darczyńców będą przetwarzane tylko w celach związanych z rozliczeniami i księgowością;

5. Dane osobowe darczyńców będą przechowywane do czasu prowadzenia przez Fundację działalności statutowej;

6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Fundację, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; wycofania zgody na ich przetwarzanie; przenoszenia danych osobowych.

7. Dane osobowe udostępnione przez darczyńców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, profilowane ani udostępniane podmiotom trzecim.


Bardzo nam zależy na tym, by móc pozostać z darczyńcami w kontakcie, dlatego zwracamy się z wielką prośbą do każdej osoby, która wspiera działania Fundacji, o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy:

  • pobrać i wypełnić formularz zgody
  • odesłać na adres siedziby Fundacji: ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków albo przesłać  w formie elektronicznej na adres: fundacja@bratslonce.pl