Rekrutacja

Zarząd Fundacji Brat Słońce ogłasza nabór na stanowisko pracy: Asystent biura / Koordynator projektów

1.    Nazwa i adres jednostki: Fundacja Brat Słońce, ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków, www.bratslonce.pl
2.    Określenie stanowiska: Asystent biura / Koordynator projektów – pełny wymiar czasu pracy.
3.    Rodzaj umowy: umowa o pracę.
4.    Miejsce pracy: praca w siedzibie Fundacji, jak i w terenie (eventy, kontakty z darczyńcami, kontrahentami, współpracownikami).

Wymagania niezbędne:

a.   wykształcenie wyższe;
b.   staż pracy minimum 2 lata lub doświadczenie w fundacjach, stowarzyszeniach (staż, wolontariat itp.);
 c.   umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office) i urządzeń biurowych;
d.   znajomość prowadzenia biura, doświadczenie i solidność w prowadzeniu dokumentacji;
e.   umiejętność aplikowania o środki finansowe, rozliczania projektów, znajomość procedur projektowych;
f.   umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji;
g.  umiejętność sprawnej komunikacji, kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy (zarówno samodzielnej, jak i w zespole);

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

a.   wykształcenie wyższe na kierunku: zarządzanie, ekonomia, prawo, administracja lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków;
b.   doświadczenie pracy w organizacji pożytku publicznego;
 c.   doświadczenie pracy nad realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych;
d.   doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w organizowaniu działań, znajomość rynku mediów itp.;
e.   umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres;

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku: Asystent biura / Koordynator projektów

a.   organizacja pracy biura: przyjmowanie, selekcjonowanie i wysyłka korespondencji; obsługa urządzeń biurowych;
b.   prowadzenie dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej;
c.   monitorowanie rynku funduszy dla organizacji pozarządowych;
d.   przygotowywanie, opracowywanie, koordynowanie i rozliczanie projektów i wniosków o dotacje;
e.   zarządzanie bazami danych;
 f.   koordynowanie i rozliczanie środków finansowych pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych;
g.   bieżąca i okresowa sprawozdawczość z realizowanych zadań;
h.   monitorowanie zmian w przepisach prawa.

Wymagane dokumenty:

a.   CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;
b.   list motywacyjny;

Dokumenty można składać:

•   w formie papierowej, (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystent biura / Koordynator projektów” w siedzibie Fundacji Brat Słońce w Krakowie, ul. Żółkiewskiego 14, pn.- pt. w godz. 9.00 – 17.00 lub przesłać pocztą tradycyjną.

•   w wersji elektronicznej e-mailem na adres: fundacja@bratslonce.pl. W tytule wiadomości proszę umieścić zapis „Nabór na stanowisko Asystent biura / Koordynator projektów”.

Termin złożenia dokumentów: do godz. 15.00, 31 października 2019 roku
Decyduje data wpływu dokumentów do biura Fundacji.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

a.   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Brat Słońce z siedzibą w Krakowie, ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków;
b.   kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: biuro@bratslonce.pl, telefonicznie: 605 252 270;
c.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
d.   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji. Po upływie trzech miesięcy od daty nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze niniejszej rekrutacji dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;
e.   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;
f.   posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
g.   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h.   podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
i.   Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Kraków, 18.10.2019 r.